Dokumentai
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. m. ugdymo planas 2021-11-16 22:57:07 220.78 KB
UP priedas
Dalyko ilgalaikio plano forma 2022-06-21 10:44:20 74.5 KB
Pamokos plano forma 2022-06-21 10:44:20 111.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2022-06-21 10:44:20 48 KB
Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma 2022-06-21 10:44:20 18.6 KB
Neformaliojo švietimo programos forma 2022-06-21 10:44:20 19.73 KB
Individualizuotų ir pritaikytų programų formos 2022-06-21 10:44:20 274.58 KB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2022-06-21 10:49:02 20.46 KB
Individualus ugdymo(si) plano forma (mokiniui, grįžusiam iš užsienio) 2022-06-21 10:44:20 15.12 KB
Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose) 2022-06-21 10:44:20 14.97 KB
Individualus ugdymo(si) ir pagalbos teikimo plano forma 2022-06-21 10:44:20 16.01 KB
Pagalbos mokiniui teikimo plano forma 2022-06-21 11:23:30 13.73 KB
Maksimalaus namų darbų krūvio paskirstymas savaitei 2022-06-21 10:44:20 16.13 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2021–2022 m. m. 2021-11-17 17:23:15 163.66 KB
Strateginis planas 2021–2023 m. m. 2021-11-17 17:23:15 83.38 KB
Kokybės krepšelio tobulinimo planas 2021-11-17 17:23:15 4.84 MB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2022-06-21 10:49:02 20.46 KB
Kokybės krepšelio patikslinimas 2.11 MB
Patyčių prevencijos planas 2021–2022 m. m. 2022-03-28 10:30:08 23.32 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m.
2022 m. Birželio mėnesio veiklos planas 2022-06-01 08:18:36 34.04 KB
2022 m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-06-01 08:18:37 33.32 KB
2022 m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2022-06-01 08:18:37 31.67 KB
2022 m. Kovo mėnesio veiklos planas 2022-06-01 08:18:37 31.45 KB
2022 m. Vasario mėnesio veiklos planas 2022-06-01 08:18:37 30.42 KB
2022 m. Sausio mėnesio veiklos planas 2022-06-01 08:18:37 29.46 KB
2021 m.
2021 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 27.35 KB
2021 m. Lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 26.96 KB
2021 m. Spalio mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 26.95 KB
2021 m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 23.05 KB
2021 m. Birželio mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 24.13 KB
2021 m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 66.5 KB
2021 m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 71 KB
2021 m. Kovo mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 63.5 KB
2021 m. Vasario mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 66.5 KB
2021 m. Sausio mėnesio veiklos planas 2022-01-05 20:23:47 45 KB
2020 m.
2020 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-08-13 15:30:06 48 KB
2020 m. Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-08-13 15:30:06 52.5 KB
2020 m. Spalio mėnesio veiklos planas 2021-08-13 15:30:06 60.5 KB
2020 m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-08-13 15:30:06 84.5 KB
2020 m. Vasario mėnesio veiklos planas 2021-08-13 15:30:06 61 KB
2020 m. Sausio mėnesio veiklos planas 2021-08-13 15:30:06 63 KB
Kiti dokumentai
Pamokos stebėjimo lentelė 2021-08-15 18:11:53 59.5 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-01-12 20:28:39 10.87 MB
Atmintinė apie pirminės teisinės pagalbos teikimą 2021-08-15 17:02:15 22.72 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2021-08-15 17:02:15 17.68 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai, atsakingi už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą gimnazijoje 2021-08-15 17:02:15 14.69 KB
Tvarkos
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 44.34 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 124.5 KB
Nuotolinio darbo Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 22.39 KB
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 28.17 KB
IKT naudojimo ir stebėsenos tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 26.82 KB
Lygių galimybių tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:55 26.38 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-01-28 15:03:54 278 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 39.5 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 88.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės BUM tvarkos aprašas 2022-06-15 10:14:09 420.25 KB
Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 15.1 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:56 52.14 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 47 KB
Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 51 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 38.79 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021-08-15 19:11:57 113 KB
Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:57 61.5 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-06-21 09:44:42 46.2 KB
Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:58 73 KB
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:58 28.98 KB
Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:58 50 KB
Dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio ar dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:59 17.77 KB
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2021-08-15 19:11:59 32.45 KB
Įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-16 11:44:56 61.77 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-16 11:46:42 47.21 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 55 KB
Įsakymas asmens, atsakingo už priešsmurtinę veiklą, paskyrimo 2021m. rugsėjo 30 d. 442.46 KB
Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo tvarkos aprašas 26.47 KB
Psichosocialinės rizikos bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas 4.34 MB
Turizmo renginių tvarkos aprašas 59.67 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2021-08-15 17:02:54 62.29 KB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 73.5 KB
14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 67.5 KB
Savarankiško mokymosi sutartis 2022-06-15 10:14:09 50.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2022-06-15 10:14:09 16.23 KB
Mokinių priėmimo i Ignalinos r. Vidiškiu gimnaziją komisija 2022-06-15 10:14:09 12.59 KB
Ignalinos rajono savivaldybės BUM aptarnavimo teritorijos 2022-06-15 10:14:09 148.97 KB
Administracijos ir specialistų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 1.1 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 24.43 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 27.17 KB
Ugdymo karjerai mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 19.35 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 25.89 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 25.29 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 26 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 27.35 KB
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 24.15 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 27.79 KB
Kompiuterių įrangos derintojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 22.56 KB
Prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 24.34 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.36 KB
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 48.86 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 30.27 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 34.67 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.29 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 22.58 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 25.79 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 27.53 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 35.89 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 24.04 KB
Klasės kuratoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.2 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 27.14 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.97 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 23.94 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 25.89 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 18.27 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 26.63 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 20.29 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.14 KB
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 26.99 KB
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.99 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 19.71 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 25.12 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.62 KB
Video laboranto pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 22.32 KB
Techninio aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Vyr. virėjo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:12:36 36.34 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:12:44 27.38 KB
Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:12:50 27.69 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:01 27.23 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:08 29.12 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:16 26.9 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:23 24.02 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:32 28.02 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-04 17:01:59 19.91 MB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-02 10:52:33 4.36 MB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-02 10:51:51 4.41 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-02 10:51:51 4.48 MB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:06 4.23 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 19:09:15 5.05 MB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:06 5.53 MB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:06 5.46 MB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 5.14 MB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 4.96 MB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 3.87 MB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 3.87 MB
2018 m.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:27 4.84 MB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:27 1.23 MB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:27 1.22 MB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:27 1.21 MB
2017 m.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:35 4.15 MB
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:35 1.78 MB
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:35 1.78 MB
2016 m.
IV ketvirčio veiklos ataskaita 2021-08-13 17:04:48 3.68 MB
III ketvirčio finansavimo sumos 2 dalis 2021-08-13 17:04:48 1.8 MB
III ketvirčio finansavimo sumos 1 dalis 2021-08-13 17:04:48 2.04 MB
III ketvirčio veiklos ataskaita 2021-08-13 17:04:48 2.54 MB
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 dalis 2021-08-13 17:04:48 2.22 MB
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 1 dalis 2021-08-13 17:04:48 2.42 MB
III ketvirčio aiškinamasis raštas 2 dalis 2021-08-13 17:04:48 1.34 MB
III ketvirčio aiškinamasis raštas 1 dalis 2021-08-13 17:04:48 2.47 MB
II ketvirčio finansavimo sumos 2 dalis 2021-08-13 17:04:48 1.73 MB
II ketvirčio finansavimo sumos 1 dalis 2021-08-13 17:04:48 1.97 MB
II ketvirčio veiklos ataskaita 2021-08-13 17:04:48 2.46 MB
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 dalis 2021-08-13 17:04:48 2.11 MB
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 1 dalis 2021-08-13 17:04:48 2.35 MB
I ketvirčio finansavimo sumos 2 dalis 2021-08-13 17:04:48 1.73 MB
I ketvirčio finansavimo sumos 1 dalis 2021-08-13 17:04:48 1.97 MB
I ketvirčio veiklos ataskaita 2021-08-13 17:04:48 2.46 MB
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 dalis 2021-08-13 17:04:49 2.11 MB
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 1 dalis 2021-08-13 17:04:49 2.35 MB
2015 m.
Finansinė atskaitomybė 2021-08-13 17:05:00 14.95 MB
II ketvirčio veiklos ataskaita 2021-08-13 17:05:00 45 KB
I ketvirčio veiklos ataskaita 2021-08-13 17:05:00 45 KB
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-08-13 17:05:00 66 KB
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-08-13 17:05:00 66 KB
II ketvirčio finansavimo sumos 2021-08-13 17:05:00 42 KB
I ketvirčio finansavimo sumos 2021-08-13 17:05:00 42 KB
II ketvirčio aiškinamasis raštas 2021-08-13 17:05:00 34.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 32.25 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-16 11:44:56 61.77 KB
Informacija tėvams (globėjams) 18.35 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-16 11:46:42 47.21 KB
Mokamų ir nemokamų pietų valgiaraščiai 2021-2022 m. m. 8.81 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 3.12 MB
2021 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.9 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.94 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.38 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.57 MB
2020 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 5.84 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 3.52 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 3.15 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 3 MB
2019 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 2.46 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 2.44 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 1.17 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 1.27 MB
2018 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2021-08-13 19:28:10 3.42 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2021-08-13 19:28:10 660.94 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2021-08-13 19:28:10 643.96 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:28:10 1.38 MB
2017 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2021-08-13 19:26:18 4.71 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2021-08-13 19:26:18 3.67 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2021-08-13 19:26:18 2.85 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:26:18 3.01 MB
2016 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2021-08-13 19:26:31 3.47 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2021-08-13 19:26:31 2.77 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2021-08-13 19:26:31 2.49 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:26:31 2.14 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:26:31 2.14 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m. 2022-01-16 18:01:39 1.59 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2022-01-11 19:56:05 840.56 KB
Informacija apie vykdytus pirkimus 2022-01-11 19:56:05 30.96 KB
2019 m. ataskaita 2022-01-11 19:56:05 1.46 MB
2018 m. ataskaita 2022-01-11 19:56:05 1.56 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-01-11 19:56:05 32.1 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo 2022-01-11 19:56:05 40.5 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022-01-11 19:56:05 74.95 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-01-11 19:56:05 38 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės-2015.doc 2022-01-11 19:56:05 148.5 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2022-01-11 19:56:05 207 KB
Viešųjų pirkimų darbo reglamentas 2022-01-11 19:56:05 44.5 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 55 KB
Dėl Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokyklinių autobusų maršrutų, tvarkaraščių ir vežamų mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m. 24.92 KB
Neformaliojo ugdymo maršrutai 15.54 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa 2021-11-16 23:10:47 649.45 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021-11-16 23:26:04 16.12 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021-11-16 23:26:04 382 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 2021-11-16 23:26:04 180 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos ekstremalių situacijų prevencijos 2021–2023 metams priemonių planas 33.94 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2022-05-12 18:51:30 24.54 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Apie Z karta 18.57 KB
Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu 2021-08-13 20:28:21 1.99 MB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2021-08-15 12:49:48 411.87 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 2021-08-15 12:49:48 1.1 MB
Ugdymo karjerai programa 2021-08-15 12:49:48 134.27 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos dalyvavimas projektuose 2019 metais 2021-08-15 20:38:21 416.51 KB
Projektas „Mūsų fizinis pajėgumas skaičių labirintuose” Atnaujinta Dydis
Projekto skaidrės 2021-08-17 11:14:31 0.99 MB
Projektas „Mano mokykla – Vidiškių gimnazija“ Atnaujinta Dydis
Projekto prezentacija 34.39 MB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2020–2021 m. m. 2021-11-17 21:40:00 59.41 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2019–2020 m. m. 2021-11-17 21:40:40 6.94 MB
Priėmimo į gimnaziją dokumentai Atnaujinta Dydis
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 73.5 KB
14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 67.5 KB
Savarankiško mokymosi sutartis 2022-06-15 10:14:09 50.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2022-06-15 10:14:09 16.23 KB
Mokinių priėmimo i Ignalinos r. Vidiškiu gimnaziją komisija 2022-06-15 10:14:09 12.59 KB
Ugdymo šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-06-15 10:14:09 333.89 KB
Ignalinos rajono savivaldybės BUM aptarnavimo teritorijos 2022-06-15 10:14:09 148.97 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės BUM tvarkos aprašo pakeitimas 2022-06-15 10:14:09 139.41 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės BUM tvarkos aprašas 2022-06-15 10:14:09 420.25 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo technologijų pamokose aprašas (mokytojas R. Malinauskas) 2021-12-29 11:22:28 42.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo žmogaus saugos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo muzikos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 37 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fizinio ugdymo pamokose aprašas (mokytojas G. Gruodis) 2021-12-29 11:22:28 38.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo technologijų pamokose aprašas ( mokytoja A. Krikščionaitienė) 2021-12-29 11:22:28 42.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dailės pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 17.74 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo lietuvių kalbos ir literatūros pamokose aprašas (mokytoja O. Lukoševičienė) 2021-12-29 11:22:28 17.53 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo anglų kalbos pamokose aprašas (mokytoja I. Labuckienė) 2021-12-29 11:22:28 18.81 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo lietuvių kalbos pamokose aprašas (mokytoja Z. Čičelienė) 2021-12-29 11:22:28 16.78 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo anglų, vokiečių kalbų pamokose aprašas (mokytoja J. Raketienė) 2021-12-29 11:22:28 21.66 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rusų kalbos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 15.79 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pilietiškumo pagrindų pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 17.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo karjerai pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 22.75 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų dorinio ugdymo (tikybos, etikos) pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 33.34 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacinių technologijų pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 20.65 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo istorijos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 17.85 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo geografijos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 15.24 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fizikos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 23.86 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ekonomikos ir verslumo pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 24.04 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo biologijos pamokose aprašas (mokytoja S. Petkūnienė) 2021-12-29 11:22:28 23.13 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo matematikos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 25.7 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus pamokose aprašas (mokytoja L. Šimonienė) 2021-12-29 11:22:28 24.17 KB
Skaitmeninės priemonės Atnaujinta Dydis
Žmogaus saugos bankas
Temperatūros poveikis žmogui 2022-01-10 17:43:25 2.9 MB
Biologijos bankas
Mutacinis kintamumas 2022-01-11 19:37:13 3.7 MB
Vaisiai ir sėklos 22.07 MB
Virškinimas burnoje 5.34 MB
Chemijos bankas
Pirmajai chemijos pamokai 1.66 MB
„Tu tai žinai“ 2.03 MB
Agregatinės medžiagų būsenos 7.94 MB
Cheminės mįslės 1.58 MB
Dailės ir technologijų bankas
Medžio technologijos 2.52 MB
Darbų saugos taisyklės technologijų kabinete 1.68 MB
Čipendeilo stilius 1.81 MB
Medžio mozaika 4.25 MB
Daiktas – praeities atspindys 5.04 MB
Dekoratyvinių lėlių gamyba iš popierinių servetėlių 4.12 MB
Biomasė 1.44 MB
Užgavėnės 6.99 MB
Užgavėnių kaukės 6.69 KB
Kubizmas (3 kl.) 2022-01-16 18:02:09 5.07 MB
Bauhaus stilius 19.76 MB
Dorinio ugdymo bankas
Pamokos įsivertinimo medis 2022-01-10 17:54:57 1.58 MB
Adventas, Kūčios, Kalėdos 707 KB
Geografijos bankas
Ūkių įvairovė pasaulyje 421.21 KB
Požeminis vanduo 353.59 KB
Karstiniai reiškiniai 938.71 KB
Istorijos bankas
Durbės mūšis 571.47 KB
Pramonės perversmas 2.29 MB
Vytauto ir Jogailos valdymas 622.5 KB
Lietuvių kalbos bankas
Žodžio dalys (3-4 kl.) 414.91 KB
Nosinių balsių rašyba šaknyje 3.69 MB
Neieškok žodžio kišenėje 12.68 MB
Veiksmažodžio kartojimas 6.79 MB
Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos 4.86 MB
Šatrijos ragana 87.51 KB
Frazeologizmai 62.96 KB
Ruošiamės savarankiškam darbui (gramatika) 40.72 KB
Matematikos bankas
Simetrijos ašis 73.5 KB
Paprastųjų lygčių sprendimas (Pavyzdžiai 7 kl.) 13.3 KB
Geometrija: Erdviniai kūnai 3.29 MB
Mįslės su skaičiais 162.24 KB
Lygtys ir nelygybės (5 kl.) 13.73 KB
Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas (10 kl.) 87.5 KB
Erdviniai kūnai (5 kl.) 189.77 KB
Panašieji trikampiai (9 kl.) 878.82 KB
Pasaulio pažinimo bankas
Krituliai (3 kl.) 2022-01-10 18:34:36 8.07 MB
Ne saulė, bet šviečia 3.64 MB
Užgavėnės – žiemos pabaigos šventė 7.08 MB
Ar mama atrodo kitaip negu tėtė? 5.48 MB
Kalėdinis protmūšis 6.61 MB
Ar žinai senąsias lietuvių šventes? (3 kl.) 20.08 MB
Vorai ir voragyviai (3 kl.) 12.54 MB
Ugdymo karjerai bankas
Asmeninės savybės karjeros kelyje 1.03 MB
Kiekvienas žmogus – unikali asmenybė 1.96 MB