Dokumentai
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-06 09:55:01 171.05 KB
Planų formos
Dalyko ilgalaikio plano forma 2023-09-21 14:43:51 77.5 KB
Pamokos plano forma 2023-09-27 12:32:29 116.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2023-09-21 14:49:31 48 KB
Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma 2023-09-21 14:51:43 16.01 KB
Neformaliojo švietimo programos forma 2023-09-21 14:50:06 18.31 KB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2023-09-21 14:48:23 19.54 KB
Individualizuotų ir pritaikytų programų formos 2022-06-21 10:44:20 274.58 KB
Individualus ugdymo(si) plano forma (mokiniui, grįžusiam iš užsienio) 2023-09-21 14:47:14 14.68 KB
Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose) 2023-09-21 14:47:47 14.59 KB
Individualus ugdymo(si) ir pagalbos teikimo plano forma (mokiniui, turinčiam SUP) 2023-09-21 14:46:22 15.05 KB
Pagalbos mokiniui teikimo plano forma 2023-09-21 14:50:43 14.38 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024–2026 m. m. 2024-02-02 10:43:36 71.27 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-06 09:55:01 171.05 KB
Veiklos planas 2023–2024 m. m. 2023-10-10 11:15:33 172.53 KB
Kokybės krepšelio tobulinimo planas 2022-10-31 08:58:22 4.84 MB
Kokybės krepšelio tobulinimo plano patikslinimas 2022-10-31 08:58:22 2.11 MB
Kokybės krepšelio projekto ataskaita 2020-2021 m. m. 2022-10-31 08:58:22 2.29 MB
Kokybės krepšelio projekto ataskaita 2021-2022 m. m. 2022-10-31 08:58:22 2.84 MB
Patyčių prevencijos planas 2022–2023 m. m. 2022-10-31 08:58:22 23.43 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
2024 m. Sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-04 18:54:24 24.54 KB
2024 m. Vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-09 10:48:47 30.17 KB
2024 m. Kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-29 16:53:07 27.97 KB
2024 m. Balandžio mėnesio veiklos planas 28.98 KB
2023 m.
2023 m. Sausio mėnesio veiklos planas 2023-04-03 13:14:39 26.81 KB
2023 m. Vasario mėnesio veiklos planas 2023-04-03 13:14:39 28.97 KB
2023 m. Kovo mėnesio veiklos planas 2023-04-03 13:14:39 28.1 KB
2023 m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-03 13:14:39 26.88 KB
2023 m. Gegužės mėnesio veiklos planas 28.93 KB
2023 m. Birželio mėnesio veiklos planas 26.87 KB
2023 m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-13 08:17:22 24.63 KB
2023 m. Spalio mėnesio veiklos planas 2023-10-02 11:08:10 26.37 KB
2023 m. Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-04 16:44:32 24.89 KB
2023 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 25.54 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Pamokos stebėjimo lentelė 2021-08-15 18:11:53 59.5 KB
Atmintinė apie pirminės teisinės pagalbos teikimą 2022-10-31 08:22:23 22.72 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2022-10-31 08:22:41 17.68 KB
Pamokos stebėjimo protokolas 2023-11-14 14:13:34 3.83 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-01-12 20:28:39 10.87 MB
Tvarkos
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 28.17 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 39.5 KB
Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 51 KB
Dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio ar dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 17.77 KB
Elektroninio dienyno pildymo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 113 KB
IKT naudojimo ir stebėsenos tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 26.82 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 46.2 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 124.5 KB
Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 26.47 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 47 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2024-01-16 18:48:14 47.16 KB
Lygių galimybių tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 26.38 KB
Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 73 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 38.79 KB
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 32.45 KB
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 28.98 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 22.39 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 44.34 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 88.5 KB
Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 61.5 KB
Psichosocialinės rizikos bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 4.34 MB
Turizmo renginių tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 60.07 KB
Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas 2022-11-03 11:17:18 15.1 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 37.47 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2021-08-15 17:02:54 62.29 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės 2022-10-19 20:46:36 6.08 MB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 73.5 KB
14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 67.5 KB
Savarankiško mokymosi sutartis 2022-06-15 10:14:09 50.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2022-06-15 10:14:09 16.23 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškiu gimnaziją komisija 2023-06-15 08:24:27 12.59 KB
Administracijos ir specialistų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 1.1 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 24.43 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 25.89 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 25.29 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 26 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:19:00 27.79 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-10-31 11:09:25 25.12 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.36 KB
Užsienio kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 48.86 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 30.27 KB
Ugdymo karjerai mokytojo pareigybės aprašymas 2022-10-31 11:06:44 19.35 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 34.67 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.29 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 22.58 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 25.79 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 27.53 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 35.89 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-18 12:08:29 15.74 KB
Klasės kuratoriaus pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.2 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 27.14 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 17.97 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 23.94 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 25.89 KB
Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 18.27 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 26.63 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 20.29 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.14 KB
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 26.99 KB
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.99 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:18:20 29.62 KB
Pagalbinio personalo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-10-31 11:07:11 27.35 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-18 12:09:16 64 KB
Kompiuterių įrangos derintojo pareigybės aprašymas 2022-10-31 11:07:56 22.56 KB
Prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymas 2022-10-31 11:08:18 24.34 KB
Vyr. virėjo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:12:36 36.34 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:12:44 27.38 KB
Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:12:50 27.69 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:01 27.23 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:08 29.12 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:16 26.9 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:23 24.02 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-12-29 11:13:32 28.02 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2022-10-31 11:08:31 26.52 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 5.12 MB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 5.5 MB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 5.54 MB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-27 16:37:06 19.28 MB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-27 16:36:13 4.5 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 4.47 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 4.45 MB
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2.85 MB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-04 17:01:59 19.91 MB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-02 10:52:33 4.36 MB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-02 10:51:51 4.41 MB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-02 10:51:51 4.48 MB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:06 4.23 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 19:09:15 5.05 MB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:06 5.53 MB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:06 5.46 MB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 5.14 MB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 4.96 MB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 3.87 MB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-08-13 17:04:16 3.87 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita 2023-10-11 22:27:08 116.51 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaita 2022-11-07 09:45:40 338.59 KB
Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-02-17 17:25:14 4.05 MB
Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-20 13:50:21 4.99 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-10-31 08:38:35 61.77 KB
Informacija tėvams (globėjams) 18.35 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-31 08:39:18 47.21 KB
Nemokamų ir mokamų pietų valgiaraštis 2023-2024 m. m. 2024-02-02 11:14:44 12.79 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 3.97 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 596.1 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 3.82 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2024-01-16 11:02:32 4.16 MB
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 6.14 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 3.12 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 4.24 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 5.51 MB
2021 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.9 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.94 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.38 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2022-03-08 17:55:17 3.57 MB
2020 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 5.84 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 3.52 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 3.15 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:25:44 3 MB
2019 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 2.46 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 2.44 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 1.17 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-08-13 19:26:07 1.27 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2022 m. 2023-01-27 19:44:22 1.59 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m. 2023-01-27 19:44:22 1.59 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2023-01-27 19:44:22 840.56 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2019 m. 2023-01-27 19:44:22 1.46 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2018 m. 2023-01-27 19:44:22 1.56 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-01-27 19:44:22 42.04 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023-01-27 19:44:22 78.32 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-27 19:44:22 148.5 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2023 m. 2024-01-19 18:59:28 1.3 MB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-10-31 08:40:15 55 KB
Dėl Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokyklinių autobusų maršrutų, tvarkaraščių ir vežamų mokinių skaičiaus 2022–2023 m. m. 2022-09-08 09:30:51 22.02 KB
Neformaliojo ugdymo maršrutai 2023-09-11 12:20:06 15.72 KB
2023-2024 m. m. mokinių pavėžėjimo maršrutų žemėlapiai 1.06 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programa 2023-01-25 09:34:51 3.32 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021-11-16 23:26:04 16.12 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2022-11-30 12:19:57 343.5 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 2022-11-30 12:22:45 142.5 KB
Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai 1.75 MB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos ekstremalių situacijų prevencijos 2021–2023 metams priemonių planas 33.94 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2022-05-12 18:51:30 24.54 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Apie Z karta 18.57 KB
Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu 2021-08-13 20:28:21 1.99 MB
Rekomendacijos eismo saugumui 974.9 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2021-08-15 12:49:48 411.87 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis 2021-08-15 12:49:48 1.1 MB
Ugdymo karjerai programa 2021-08-15 12:49:48 134.27 KB
Projektas „Mūsų fizinis pajėgumas skaičių labirintuose” Atnaujinta Dydis
Projekto skaidrės 2021-08-17 11:14:31 0.99 MB
Projektas „Mano mokykla – Vidiškių gimnazija“ Atnaujinta Dydis
Projekto prezentacija 34.39 MB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2019–2020 m. m. 2022-09-05 17:23:01 6.94 MB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2020–2021 m. m. 2022-09-05 17:23:01 59.41 KB
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose ir kituose renginiuose 2022-2023 m. m. 2023-11-07 11:22:00 60.35 KB
Priėmimo į gimnaziją dokumentai Atnaujinta Dydis
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 73.5 KB
14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 67.5 KB
Savarankiško mokymosi sutartis 2022-06-15 10:14:09 50.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2022-06-15 10:14:09 16.23 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškiu gimnaziją komisija 2023-06-15 08:24:27 12.59 KB
Ugdymo šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-06-15 10:14:09 333.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo žmogaus saugos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fizinio ugdymo pamokose aprašas 2022-10-31 11:22:04 38.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo technologijų pamokose aprašas (mokytoja A. Krikščionaitienė) 2022-10-31 11:23:20 42.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dailės pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 17.74 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo anglų kalbos pamokose aprašas (mokytoja I. Labuckienė) 2021-12-29 11:22:28 18.81 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo anglų, vokiečių kalbų pamokose aprašas (mokytoja J. Raketienė) 2021-12-29 11:22:28 21.66 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rusų kalbos pamokose aprašas (mokytoja N. Stefanskaja) 2022-10-31 11:22:36 15.79 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pilietiškumo pagrindų pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 17.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų dorinio ugdymo (tikybos, etikos) pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 33.34 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacinių technologijų pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 20.65 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo istorijos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 17.85 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fizikos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 23.86 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ekonomikos ir verslumo pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 24.04 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo biologijos pamokose aprašas (mokytoja S. Petkūnienė) 2021-12-29 11:22:28 23.13 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo matematikos pamokose aprašas 2021-12-29 11:22:28 25.7 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus pamokose aprašas (mokytoja L. Šimonienė) 2021-12-29 11:22:28 24.17 KB
Skaitmeninės priemonės Atnaujinta Dydis
Žmogaus sauga
Temperatūros poveikis žmogui 2022-01-10 17:43:25 2.9 MB
Biologija
Mutacinis kintamumas 2022-01-11 19:37:13 3.7 MB
Vaisiai ir sėklos 22.07 MB
Virškinimas burnoje 5.34 MB
Endokrininė sistema 3.52 MB
Dihibridinis kryžminimas 3.37 MB
Chemija
Pirmajai chemijos pamokai 1.66 MB
„Tu tai žinai“ 2.03 MB
Agregatinės medžiagų būsenos 7.94 MB
„Tu tai žinai“ (organinė chemija) 2.25 MB
Cheminės mįslės 1.58 MB
Dailė ir technologijos
Medžio technologijos 2.52 MB
Darbų saugos taisyklės technologijų kabinete 1.68 MB
Čipendeilo stilius 1.81 MB
Medžio mozaika 4.25 MB
Daiktas – praeities atspindys 5.04 MB
Dekoratyvinių lėlių gamyba iš popierinių servetėlių 4.12 MB
Biomasė 1.44 MB
Užgavėnės 6.99 MB
Užgavėnių kaukės 6.69 KB
Kubizmas (3 kl.) 2022-01-16 18:02:09 5.07 MB
Afrikietiška kaukė 10.25 MB
Mozaikos technika 4.29 MB
Bauhaus stilius 19.76 MB
Dorinis ugdymas
Pamokos įsivertinimo medis 2022-01-10 17:54:57 1.58 MB
Adventas, Kūčios, Kalėdos 707 KB
Dievo Motina Marija 1-4 kl. 2023-10-09 11:14:38 1.67 MB
Fizika
Lęšiais gaunamų atvaizdų braižymas 169.5 KB
Geografija
Ūkių įvairovė pasaulyje 421.21 KB
Požeminis vanduo 353.59 KB
Karstiniai reiškiniai 938.71 KB
Istorija
Durbės mūšis 571.47 KB
Pramonės perversmas 2.29 MB
Vytauto ir Jogailos valdymas 622.5 KB
Lietuvių kalba
Žodžio dalys (3-4 kl.) 414.91 KB
Nosinių balsių rašyba šaknyje 3.69 MB
Neieškok žodžio kišenėje 12.68 MB
Veiksmažodžio kartojimas 6.79 MB
Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos 4.86 MB
Šatrijos ragana 87.51 KB
Frazeologizmai 62.96 KB
Ruošiamės savarankiškam darbui (gramatika) 40.72 KB
Matematika
Simetrijos ašis 73.5 KB
Paprastųjų lygčių sprendimas (Pavyzdžiai 7 kl.) 13.3 KB
Geometrija: Erdviniai kūnai 3.29 MB
Mįslės su skaičiais 162.24 KB
Lygtys ir nelygybės (5 kl.) 13.73 KB
Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas (10 kl.) 87.5 KB
Panašieji trikampiai (9 kl.) 878.82 KB
Nelygybės 6 kl. 43.05 KB
Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai 6 kl. 118.8 KB
Sudėtingesnės kvadratinės lygtys 9 kl. 249.76 KB
Erdviniai kūnai tarp mūsų 6 kl. 189.77 KB
Sudėtingesnės logaritminės lygtys 11 kl. 339.61 KB
Muzika
Klasicizmo epochos stiliaus būdingieji bruožai 33 KB
Romantizmo stiliaus charakteristika 36 KB
Haidno gyvenimas ir kūryba 30.5 KB
Bethoveno gyvenimas ir kūryba 31.5 KB
Mocartas 128.6 KB
Šiuolaikinės muzikos kūrėjai 881.03 KB
Informacinės technologijos
Kintamasis. Kintamojo reikšmė. 639 KB
Pasaulio pažinimas
Krituliai (3 kl.) 2022-01-10 18:34:36 8.07 MB
Ne saulė, bet šviečia 3.64 MB
Užgavėnės – žiemos pabaigos šventė 7.08 MB
Ar mama atrodo kitaip negu tėtė? 5.48 MB
Kalėdinis protmūšis 6.61 MB
Ar žinai senąsias lietuvių šventes? (3 kl.) 20.08 MB
Vorai ir voragyviai (3 kl.) 12.54 MB
Ugdymas karjerai
Asmeninės savybės karjeros kelyje 1.03 MB
Kiekvienas žmogus – unikali asmenybė 1.96 MB
Metodiniai darbai Atnaujinta Dydis
Pasaulio pažinimo pamoka „Gyvas –negyvas“ 1 kl. (I. Pakalkienė) 2022-11-03 13:17:28 22.39 MB
Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka I kl. „Funkcijų grafikų braižymas skaičiuokle“ (D. Vaitkevičius, J. Garnevičienė) 2023-08-23 12:28:19 605.94 KB
Mano miestas 2 kl. (I. Pakalkienė) 2023-10-03 11:39:52 190.46 KB
Gyvybės medis mokinių kūriniuose.5-6 kl. A. Krikščionaitienė 2023-09-18 07:51:39 14.89 MB
Grammar: Past simple (Regular verbs) 5kl. (J. Raketienė) 2023-09-28 07:50:01 524.5 KB
Atvira integruota chemijos ir matematikos pamoka „Sudėliok“ 8 kl. (L. Šimonienė, L. Spornaja) 2023-10-03 11:38:43 3.77 MB
Afrikietiška kaukė 6-8 ir I-II kl. (D. Gabrilavičienė) 2023-10-03 11:39:07 10.26 MB
Bauhaus I-IV kl. (D. Gabrilavičienė) 2023-10-03 11:38:58 4.59 MB
Mozaika I-III kl. (D. Gabrilavičienė) 2023-10-03 11:38:50 4.23 MB
Ląstelių ir audinių mikroskopavimas III kl. (S. Petkūnienė) 2023-10-12 09:59:44 400.61 KB
„Tourism“. Anglų k. 7 kl. (I. Labuckienė) 2023-10-12 13:33:23 49.42 KB
Rusų kalbos pamoka II kl. (N. Stefanskaja) 24.7 MB
„Susipažinimas su rusų poetų kūryba, kurie rašė apie Lietuvą“ I kl. (N. Stefanskaja) 2023-11-22 12:45:39 34.95 KB
Vocabulary. Jobs. Anglų k. pamoka 8 kl. (I. Labuckienė) 2022-10-04 10:32:25 51.19 KB
„Metų laikai“ Lietuvių kalbos pamoka 1 kl. (D. Kindurienė) 2023-10-03 11:40:01 70.76 MB