Apie gimnaziją

Apie gimnaziją

 • Mokykla pradėta statyti 1988 metais. 
 • 1992 m. rugsėjo 1 dieną ji duris mokiniams atvėrė kaip devynmetė bendrojo lavinimo mokykla.
 • 1995 metų rudenį mokykla tapo vidurine.
 • Po 2006 metų balandį vykusios vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2006 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Vidiškių vidurinė mokykla tapo gimnazija.
 • Nuo 2009 m. rugpjūčio 31 d. prie gimnazijos prisijungė 4 skyriai: Kazitiškio ir Mielagėnų (anksčiau buvusios savarankiškos pagrindinės mokyklos) bei Bernotų ir Švedriškės (anksčiau buvę kitų mokyklų pradinio ugdymo skyriai).
 • 2009 m. rugsėjo 1 d. nutraukta Švedriškės skyriaus veikla.
 • 2012 m. birželio 27 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-115 patikslintas gimnazijos pavadinimas: Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, taip pat uždarytas gimnazijos Bernotų skyrius. 
 • 2014 m. gegužės 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-63 panaikintas Kazitiškio skyrius ir įsteigtas gimnazijos Dūkšto skyrius, kuriame mokysis III-IV gimnazijos klasių mokiniai.
 • 2020 m. balandžio 23 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-44 „Dėl Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ Dūkšto skyrius panaikintas 2020 m. rugpjūčio 24 d.
 • Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas.
 • 2023-09-01 duomenimis, gimnazijoje mokosi 213 mokinių. Iš jų: 208 – bazinėje mokykloje, 5 – Mielagėnų skyriuje.
 • Vidiškių gimnazijoje dirba 28 mokytojai (iš jų Mielagėnų skyriuje – 1). 10 mokytojų yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 18 – vyresniojo mokytojo, dirba 5 mokytojai. Mokinių socializacijos problemas gimnazijoje sprendžia 1 socialinis pedagogas metodininkas, 1 specialusis pedagogas, logopedas, sveikata rūpinasi 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
 • Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, dalykų mokytojų metodinės grupės.
 • Gimnazijoje sukurta kokybiškam ugdymui palanki edukacinė aplinka. Gimnazijos pastatas renovuotas, tvarkoma aplinka. Visi mokomieji kabinetai (bazinėje mokykloje) aprūpinti naujais baldais, kompiuteriais ir daugialypės terpės įranga, biologijos-chemijos, fizikos, menų ir technologijų kabinetai – įranga, skirta mokinių praktinei veiklai. Informacinių technologijų kabinete yra 19 darbo vietų mokiniams, interaktyvi lenta, daugialypės terpės įranga ir kt., ugdymo karjerai kabinete įrengta „Samsung“ išmanioji klasė. Gimnazijos bendruomenė naudojasi naujai įrengtu stadionu. Gerai aprūpinta biblioteka: pakankamai vadovėlių, metodinės, informacinės, grožinės literatūros, periodikos, kompiuterizuotos 5 lankytojų darbo vietos.
 • Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gimnazijos galimybes, organizuojamas neformalusis vaikų švietimas. Daugiausia dėmesio skiriama meniniam ( dailės būrelis, dainavimo būrelis, instrumentinė grupė, liaudies šokių kolektyvas, teatro būrelis) ir sportiniam ugdymui (sėkmingai veikia sportinių žaidimų, tinklinio ir krepšinio būreliai). Gimnazijoje organizuojami tradiciniai renginiai – kalėdinis karnavalas, Kaziuko mugė ir šeimos dienos renginys – sulaukia ne tik tėvelių, bet ir buvusių mokinių, svečių iš kitų rajono seniūnijų dėmesio.

 

2023–2024 M. M. GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I TIKSLAS: Pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus taikant mokymosi bendradarbiaujant strategiją kuriamoje mokymąsi skatinančioje aplinkoje.

Uždavinys 1.1. Taikyti mokymosi bendradarbiaujant strategiją pamokose siekiant aktyvaus mokinių mokymosi.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

Pasirinktų mokymosi bendradarbiaujant struktūrų taikymas mokomųjų dalykų pamokose.

70% mokytojų taiko mokymosi bendradarbiaujant struktūras pamokose.

2023–2024 m. m.

Administracija

Metodinė taryba

Ugdymo aplinkos lėšos

Uždavinys 1.2. Pagerinti aktyviam mokinių mokymuisi palankią edukacinę aplinką.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

1. Mokinių ilgalaikių projektų mokymosi bendradarbiaujant strategijos kontekste kūrimas ir pristatymas.

Per mokslo metus 100% mokytojų vykdo ilgalaikius projektus, 100% mokinių dalyvauja viename pasirinktame projekte.

2023–2024 m. m.

Administracija

Metodinė taryba

 

Mokymo lėšos

Ugdymo aplinkos lėšos

2. Skaitmeninių mokymosi priemonių banko kūrimas.

Sukurtas ir pildomas skaitmeninių mokymosi priemonių bankas.

2023–2024 m. m.

Administracija

Metodinė taryba

 

Mokymo lėšos

3. Mokytojų kompetencijų tobulinimas skaitmeninio ugdymo turinio naudojimo ir kūrimo srityje.

50% mokytojų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programose.

2023–2024 m. m.

Administracija

Mokymo lėšos

II TIKSLAS: Kurti pozityvia lyderyste ir bendradarbiavimu grįstą gimnazijos kultūrą.

Uždavinys. 2.1. Įdiegti kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemą gimnazijoje.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

1. Kolegų pamokų stebėjimas, kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimas.

Kiekvienas mokytojas kasmet stebi ne mažiau, kaip 2 pamokas ir teikia grįžtamąjį ryšį.

2023–2024 m. m.

Mokymosi grupių nariai

Metodinė taryba

 

Laiko ir žmogiškieji ištekliai

2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio efektyvumo analizė ir aptarimas.

Atlikta analizė ir priimti nutarimai dėl tolimesnio kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo.

2024 metai

Pavaduotojas ugdymui

Metodinė taryba

 

Laiko ir žmogiškieji ištekliai

Uždavinys. 2.2. Kartu su bendruomene įgyvendinti strategijas, užtikrinančias bendravimo kultūrą.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

1. Skatinti bendruomenės narius už pasiekimus.

100% bendruomenės narių paskatinti už įvairias veiklas ir pasiekimus.

2023–2024 metai

Administracija

Laiko ir žmogiškieji ištekliai.

Ugdymo aplinkos lėšos.

2. Organizuoti veiklas, skirtas bendruomenės narių pozityvių tarpusavio santykių kūrimui.

Per metus organizuota bent 1 veikla, skirta gimnazijos bendruomenės tarpusavio santykių puoselėjimui.

2023–2024 metai

Gimnazijos taryba

Laiko ir

žmogiškieji ištekliai.

Ugdymo aplinkos lėšos.

 

 

III TIKSLAS: Įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį (toliau – UTA) gimnazijoje.

Uždavinys. 3.1. Užtikrinti komunikaciją su gimnazijos bendruomene.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

1. Papildyti AUT informaciją.

 

2023 m. rugsėjo mėn.

D. Simaškienė

D. Vaitkevičius

Laiko ir

žmogiškieji ištekliai

2. Supažindinti mokinius ir jų tėvus su atnaujintu BP turiniu.

 

2023 m. rugsėjo mėn.

Metodinė taryba

Laiko ir

žmogiškieji ištekliai

 

 

Uždavinys. 3.2. Sudaryti fizines sąlygas AUT diegimui.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

Atnaujinti ugdymo aplinkas, reikalingas AUT.

 

2023 m. rugsėjo mėn. - gruodžio mėn.

J. Sveikauskienė

Mokymo ir ugdymo aplinkos lėšos

Uždavinys. 3.3. Užtikrinti pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

1. Sudaryti sąlygas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui diegiant AUT.

 

2023–2024 m. m.

J. Sveikauskienė

I. Labuckienė

Mokymo aplinkos lėšos

2. Koordinuoti mokytojų dalyvavimą sklaidos renginiuose.

 

2023–2024 m. m.

J. Sveikauskienė

I. Labuckienė

Mokymo aplinkos lėšos

Uždavinys. 3.4. Vykdyti AUT įgyvendinimo stebėseną.

Priemonė

Rezultatų indikatorius

Įgyvendinimo laikas

Atsakingas

Ištekliai

1. Vykdyti 1, 3, 5, 7, I, III klasių, 8 kl. fizikos ir chemijos dalykų pamokų stebėseną.

 

2023–2024 m. m.

J. Sveikauskienė

D. Simaškienė

Žmogiškieji ištekliai

2. Stebėsenos rezultatus aptarti su dalykų mokytojais.

 

2023–2024 m. m.

J. Sveikauskienė

D. Simaškienė

Žmogiškieji ištekliai

3. Planuoti mokytojų kompetencijų tobulinimą.

 

2023–2024 m. m.

J. Sveikauskienė

D. Simaškienė

Žmogiškieji ištekliai

 

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining