Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnaziją

1. Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu, atsižvelgiant į nustatytas Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijas, laikantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos gimnazijai nustatyto klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus.

2. Į 1–8 klases ir I–II klases pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis rajono savivaldybės tarybos gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ar vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas ir iš kitos vietovės, jei gimnazijoje yra laisvų vietų ir jei tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vaiką tenkina gimnazijos parengtos sutarties visi punktai.

3. Mokiniai priimami į priešmokyklinio ugdymo grupę ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas.

4. Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.

5. Gimnazija savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą. Šioje informacijoje nurodo, kokius dokumentus turi pateikti į gimnaziją priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.

6. Asmens priėmimas į gimnaziją įforminamas mokymo sutartimi:

6.1. mokymo sutartis sudaroma vadovaujantis Švietimo įstatymo bei Mokinių  priėmimo į Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

6.2. mokymo sutarties formą nustato pati gimnazija, remdamasi jos vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais mokymąsi ir elgesį reglamentuojančiais dokumentais. Sutartyje aptariami gimnazijos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės;

6.3. sutartys sudaromos ne tik su naujai atvykstančiais į gimnaziją mokiniais, bet ir su gimnazijoje baigusiais ugdymo programą ir priimamais mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą mokiniais. Sutartis sudaroma ugdymo programos laikotarpiui, t. y. kol baigs šią programą;

6.4. vaikas iki 16 metų neturi teisės nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas. Jis gali pereiti į kitą mokyklą, pateikęs prašymą gimnazijos administracijai ir atnešęs kitos mokyklos sutikimą priimti mokytis;

6.5. mokinys gali būti pašalintas iš gimnazijos ir perkeltas į kitą mokyklą tik Švietimo įstatymo nustatytais atvejais.

Priėmimo į gimnaziją dokumentai Atnaujinta Dydis
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 73.5 KB
14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis 2022-06-15 10:14:09 67.5 KB
Savarankiško mokymosi sutartis 2022-06-15 10:14:09 50.5 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2022-06-15 10:14:09 16.23 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškiu gimnaziją komisija 2023-06-15 08:24:27 12.59 KB
Ugdymo šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-06-15 10:14:09 333.89 KB
Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas 2024-06-14 13:02:25 196.42 KB

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining