Mokiniams ir tėvams. Ką reikėtų žinoti apie vertinimą?

  • Paskelbė : Dainius Vaitkevičius
  • Paskelbta: 2023-09-14
  • Kategorija: Svarbu!

Šiais metais Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo pakeitimą ir Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašą.

Remiantis šiais dokumentais bus keičiamas ir Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. Kol dokumentas rengiamas, norime supažindinti su aktualia šiems
mokslo metams informacija apie vertinimą.

Gimnazijoje ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: I pusmečio pabaiga – sausio 26 d., II pusmečio pabaiga 1–4 kl. birželio 12 d., 5–II kl. – birželio 26 d., III kl. –birželio 19 d., o IV kl. – birželio 4 d.

Pradinio ugdymo programos (1–4 kl.) mokinių pasiekimai pusmečio ir metų pabaigoje yra vertinami lygiais ir fiksuojami įrašais: patenkinami įvertinimai – „slenkstinis“(tik 1,3 kl.), „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“ ir „padarė pažangą“, o nepatenkinami – „nepatenkinamas“, „nepadarė pažangos“.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų (5–II, III, IV kl.) mokinių pasiekimai   yra vertinami ir fiksuojami įrašu arba pažymiu: patenkinami įvertinimai – pažymiais 4–10 arba „įskaityta“, nepatenkinami – pažymiais 1–3, „neįskaityta“.

Įskaita yra vertinami šių dalykų mokinių pasiekimai: dorinio ugdymo (tikybos, etikos), žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių ir fizinio ugdymo specialiosios grupės mokinių pasiekimai. Pasirenkamųjų dalykų modulių pasiekimai vertinami pažymiais, kurie pusmečio pabaigoje pridedami prie atitinkamų dalykų įvertinimo, grupinėse konsultacijose taikomas tik formuojamasis vertinimas (teikiant mokiniui informaciją, pagalbą ir pan.)

Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. Nepatenkinamas pusmečio dalyko įvertinimas tuo atveju, jei mokinys per šį laikotarpį be pateisinamos priežasties nelankė mokyklos ir neatliko tuo laikotarpiu skirtų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.), nepademonstravo pasiekimų, numatytų pradinio ugdymo bendrosiose programose. Pasibaigus ugdymo procesui tokiam mokiniui gali būti skirtas papildomas darbas, kad mokinys pasiektų ne žemesnį kaip patenkinamą (2, 4 kl.) arba slenkstinį (1,3 kl.) mokymosi pasiekimų lygį. Tokiu atveju papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. Jei mokinys neatliko per pusmetį skirtų vertinimo užduočių dėl pateisintų priežasčių (pvz., ligos), fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl.“).

Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą ir atlikusiam skirtas vertinimo užduotis, pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų per pusmetį gautų pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Fiksuojamas nepatenkinamas pusmečio dalyko įvertinimas įrašu „neįskaityta“ („neįsk.“), jei mokinys be pateisinamos priežasties nelankė mokyklos ir pusmečio pabaigos neatliko skirtų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.), nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Jei mokinys neatliko per pusmetį skirtų vertinimo užduočių dėl pateisintų priežasčių (pvz., ligos), fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl.“).

Privalomos vertinimo užduotys yra kontroliniai darbai ir kiti, mokytojo numatyti, atsiskaitomieji darbai (laboratorinis darbas, praktinis darbas, testas ir kt.). Suplanuotus pusmečio kontrolinius darbus mokytojas skelbia kabineto informaciniame stende. Jei kiti atsiskaitomieji darbai yra privalomi, skelbiami ir jie atskirai nuo kontrolinių darbų. Tėvus apie pusmečio visus atsiskaitomuosius darbus mokytojas iki rugsėjo 20 d. informuoja per TaMo dienyną.

Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles. Jei bent vieną pusmetį fiksuotas įvertinimas įrašu „neįskaityta“ („neįsk.“), tuomet dalyko metinis įvertinimas – „neįskaityta“ („neįsk.“). Esant nepatenkinamam metiniam įvertinimui gali būti skiriamas  papildomas darbas, kurio įvertinimas laikomas metiniu.

Keliamosios (1–3, 5–8, gimnazijos I, III) klasės mokinys, turintis visų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Tuo atveju, kai gimnazija turi įrodymų, kad keliamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai yra aukštesni, nei nustatyti aukštesniojo lygio mokymosi pasiekimai bendrosiose programose, mokinys (iki 14 metų tėvų (globėjų) prašymu, mokinys nuo 14 iki 18 metų savo prašymu ir turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą ir mokinį ugdančių mokytojų, mokyklos vaiko gerovės komisijos pritarimą) gali būti keliamas į aukštesnę klasę praleidžiant klasę ir baigti ugdymo programą sparčiau.

Mokinio, turinčio kai kurių dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys.

Baigiamosios (4, gimnazijos II, IV ) klasės mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų programos gali Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti.

Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieną nepatenkinamą dalyko metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas kartoti ugdymo programos vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Asmuo gali Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti.

Jei mokinys kartoja visą mokslo metų ugdymo programą antrus metus, jo turimi tos klasės (mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai laikomi negaliojančiais.

Daugiau informacijos galite rasti čia:

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/asr

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos