Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos komisijoje

1.

Diana Simaškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Neringa Mudėnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė (ne VGK narė) Sekretorė

3.

Gintaras Gruodis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Narys

4.

Diana Kindurienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė

5.

Audronė Krikščionaitienė Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė Narė

6.

Irutė Murmienė Specialioji pedagogė, logopedė Narys

7.

Jurgita Raketienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
8. Jurgita Rėkašienė Socialinė pedagogė metodininkė Narė
9. Danguolė Bajarūnienė Istorijos vyresnioji mokytoja Narė
10. Vitalija Medzevičienė Bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja Narė
11. Diana Maskoliūnienė Tėvų atstovė Narė

 

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Reguliariai atlikti gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
 • Rūpintis pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoti gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.
 • Atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Konsultuoti baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi.
 • Inicijuoti vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą. Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrinti sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoti vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
 • Įvykus krizei gimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones.
 • Atlikti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Naudinga informacija

Informacija ruošiama

Plačiau apie tai galima paskaityti:

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Apie Z karta 18.57 KB

 

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining