Ugdymo organizavimas

 

MOKSLO METŲ, ATOSTOGŲ, PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ TRUKMĖ

1. Mokslo metus sudaro laikas, skirtas mokinių mokymuisi, ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

2. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi.

3. Ugdymo proceso trukmė, priklausomai nuo mokinių amžiaus, pagal ugdymo programą nustatoma skirtinga.

4. 2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

     4.1.  ikimokyklinio ugdymo programa – 170 d.;

    4.2. pradinio ugdymo programa – 175 d.;

    4.3. pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės ir I–II gimnazijos klasės) – 185 d.;

    4.4. vidurinio ugdymo programa III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.;

    4.5. atostogos ugdymo procese:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d. (3 m. d.)

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d. (7 m. d.)

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d. (5 m. d.)

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d. (4 m. d.)

Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023–2024 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios:

Ikimokyklinio ugdymo grupei

2024 m. birželio 4 d. – 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Pradinio ugdymo (1–4) klasėms

2024 m. birželio 12 d. – 2024 rugpjūčio 30 d.

Pagrindinio ugdymo (5–8 kl. I, II) klasėms

2024 m. birželio 26 d. – 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Vidurinio ugdymo (III) klasei

2024 m. birželio 19 d. – 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Vidurinio ugdymo (IV) klasei

Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023–2024 mokslo metais nustatytai brandos egzaminų sesijai.

Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.

Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos.

5. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokų ir pertraukų laikas*:

1 klasės

2–8, I–IV gimnazijos klasių

Pamokų laikas

Pertraukų trukmė

Pamokų laikas

Pertraukų trukmė

1

8.00–8.35

10 min.

1

8.00–8.45

10 min.

2

8.45–9.20

20 min.

2

8.55–9.40

10 min.

3

9.40–10.15

20 min.

3

9.50–10.35

20 min.

4

10.35–11.10

10 min.

4

10.55–11.40

20 min.

5

11.20–11.55

 

5

12.00–12.45

15 min.

 

 

 

6

13.00–13.45

10 min.

 

 

 

7

13.55–14.40

10 min.

 

 

 

8

14.50–15.35

 

6. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.) reglamentuojama šio skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-06 09:55:01 171.05 KB
Planų formos
Dalyko ilgalaikio plano forma 2023-09-21 14:43:51 77.5 KB
Pamokos plano forma 2023-09-27 12:32:29 116.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2023-09-21 14:49:31 48 KB
Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma 2023-09-21 14:51:43 16.01 KB
Neformaliojo švietimo programos forma 2023-09-21 14:50:06 18.31 KB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2023-09-21 14:48:23 19.54 KB
Individualizuotų ir pritaikytų programų formos 2022-06-21 10:44:20 274.58 KB
Individualus ugdymo(si) plano forma (mokiniui, grįžusiam iš užsienio) 2023-09-21 14:47:14 14.68 KB
Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose) 2023-09-21 14:47:47 14.59 KB
Individualus ugdymo(si) ir pagalbos teikimo plano forma (mokiniui, turinčiam SUP) 2023-09-21 14:46:22 15.05 KB
Pagalbos mokiniui teikimo plano forma 2023-09-21 14:50:43 14.38 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining