Ugdymo organizavimas

 

MOKSLO METŲ, ATOSTOGŲ, PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ TRUKMĖ

1. Mokslo metų pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo proceso trukmė:

Klasė

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–4 kl.

169

175

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. gegužės 31 d.

2023 m. birželio 8 d.

5–8 kl., I, II gimnazijos kl.

185

2023 m. birželio 22 d.

III gimnazijos kl.

180

2023 m. birželio 15 d.

IV gimnazijos kl.

170

2023 m. birželio 1 d.

Atostogų datos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

2. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui priešmokyklinio ugdymo grupės, 1–4, 5–10, I–III gimnazijos klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato gimnazijos vadovas, suderinęs su Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

3. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

4. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

5. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (pateikus prašymą gimnazijos direktoriui) prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

6. Mokiniui, kuris poilsio, švenčių ar atostogų dienomis dalyvauja varžybose, olimpiadose, konkursuose ar kitose gimnazijos vykdomose ugdomosiose veiklose (pateikus prašymą gimnazijos direktoriui) laisva diena suteikiama artimiausią darbo dieną arba pridedama prie atostogų.

7. 2022–2023 mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 20 d.,

II pusmetis – nuo 2023 m. sausio 23 d. iki ugdymo proceso pabaigos.

8. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokų ir pertraukų laikas*:

1 klasės

2–8, I–IV gimnazijos klasių

Pamokų laikas

Pertraukų trukmė

Pamokų laikas

Pertraukų trukmė

1

8.00–8.35

10 min.

1

8.00–8.45

10 min.

2

8.45–9.20

20 min.

2

8.55–9.40

10 min.

3

9.40–10.15

20 min.

3

9.50–10.35

20 min.

4

10.35–11.10

10 min.

4

10.55–11.40

20 min.

5

11.20–11.55

 

5

12.00–12.45

15 min.

 

 

 

6

13.00–13.45

10 min.

 

 

 

7

13.55–14.40

10 min.

 

 

 

8

14.50–15.35

 

9. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.) reglamentuojama šio skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2022-10-31 08:58:22 223.87 KB
UP priedas
Dalyko ilgalaikio plano forma 2022-06-21 10:44:20 74.5 KB
Pamokos plano forma 2022-06-21 10:44:20 111.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2022-06-21 10:44:20 48 KB
Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma 2022-06-21 10:44:20 18.6 KB
Neformaliojo švietimo programos forma 2022-06-21 10:44:20 19.73 KB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2022-10-10 19:01:58 20.46 KB
Individualizuotų ir pritaikytų programų formos 2022-06-21 10:44:20 274.58 KB
Individualus ugdymo(si) plano forma (mokiniui, grįžusiam iš užsienio) 2022-06-21 10:44:20 15.12 KB
Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose) 2022-06-21 10:44:20 14.97 KB
Individualus ugdymo(si) ir pagalbos teikimo plano forma 2022-06-21 10:44:20 16.01 KB
Pagalbos mokiniui teikimo plano forma 2022-06-21 11:23:30 13.73 KB
Maksimalaus namų darbų krūvio paskirstymas savaitei 2022-06-21 10:44:20 16.13 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki Velykų atostogų pradžios liko
Twining