Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Joana Garnevičienė Mokytojų atstovė pirmininkė
2. Audronė Krikščionaitienė Mokytojų atstovė narė
3. Jurgita Raketienė Mokytojų atstovė narė
4. Vaidas Ragauskas Tėvų atstovas narys
5. Rita Čeponienė Tėvų atstovė narė
6. Žydrė Grinkevičienė Tėvų atstovė narė
7. Vitalij Andrejev Mokinių atstovas narys
8. Aivaras Malinauskas Mokinių atstovas narys
9. Kirilas Maslabojevas Mokinių atstovas narys
10. Vanda Macienė Vietos bendruomenės atstovė narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • aprobuoja gimnazijos strateginį planą, ugdymo planą, metinę veiklos programą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, gimnazijos nuostatus, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • svarsto tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių  iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • renka atstovus į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
 • vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Ignalinos rajono savivaldybės tarybai;
 • vykdo kitas gimnazijos tarybos nuostatuose apibrėžtas funkcijas;
 • už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per metus.
Atnaujinta: 2024-04-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Twining