Ugdymo organizavimas

Mokslo metų,atostogų, pamokų ir pertraukų trukmė

Mokslo metų pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo proceso trukmė:

Klasė

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–4 kl.

175

2022 m. rugsėjo 1 d.

2022 m. birželio 10 d.

5–8 kl., I, II gimnazijos kl.

185

2022 m. birželio 27 d.

III gimnazijos kl.

180

2022 m. birželio 17 d.

IV gimnazijos kl.

165

2022 m. gegužės 27 d.

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros atostogos

Priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–4 kl.

5–8 kl., I, II gimnazijos kl.,

III gimnazijos kl.

 

2022 m. birželio 13 d. – rugpjūčio 31 d.

2022 m. birželio 28 d. – rugpjūčio 31 d.

2022 m. birželio 20 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31d.

Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (pateikus prašymą gimnazijos direktoriui) prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Mokiniui, kuris poilsio, švenčių ar atostogų dienomis dalyvauja varžybose, olimpiadose, konkursuose, pateikus raštišką prašymą gimnazijos direktoriui laisva diena suteikiama artimiausią darbo dieną.

Gimnazijos tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolo Nr. S1-7 nutarimu mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis – nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. sausio 21 d.,

II pusmetis – nuo 2022 m. sausio 24 d. iki ugdymo proceso pabaigos.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokų ir pertraukų laikas*:

1 klasės

2–8, I–IV gimnazijos klasių

Pamokų laikas

Pertraukų trukmė

Pamokų laikas

Pertraukų trukmė

1

8.00–8.35

10 min.

1

8.00–8.45

10 min.

2

8.45–9.20

20 min.

2

8.55–9.40

10 min.

3

9.40–10.15

20 min.

3

9.50–10.35

20 min.

4

10.35–11.10

10 min.

4

10.55–11.40

20 min.

5

11.20–11.55

 

5

12.00–12.45

15 min.

 

 

 

6

13.00–13.45

10 min.

 

 

 

7

13.55–14.40

10 min.

 

 

 

8

14.50–15.35

 

Mielagėnų skyriaus 1 klasės

Mielagėnų skyriaus 2–4 klasių

1

8.00–8.35

20 min.

1

8.00–8.45

10 min.

2

8.55–9.30

20 min.

2

8.55–9.40

10 min.

3

9.50–10.25

30 min.

3

9.50–10.35

20 min.

4

10.55–11.30

20 min.

4

10.55–11.40

10 min.

5

11.50–12.25

 

5

11.50–12.35

 

               

*Nepertraukiamas mokymosi laikas gali būti koreguojamas, tačiau jo trukmė negali būti ilgesnė kaip 90 min.

Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama šio skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. m. ugdymo planas 2021-11-16 22:57:07 220.78 KB
UP priedas
Dalyko ilgalaikio plano forma 2022-06-21 10:44:20 74.5 KB
Pamokos plano forma 2022-06-21 10:44:20 111.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2022-06-21 10:44:20 48 KB
Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma 2022-06-21 10:44:20 18.6 KB
Neformaliojo švietimo programos forma 2022-06-21 10:44:20 19.73 KB
Individualizuotų ir pritaikytų programų formos 2022-06-21 10:44:20 274.58 KB
Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui) 2022-06-21 10:49:02 20.46 KB
Individualus ugdymo(si) plano forma (mokiniui, grįžusiam iš užsienio) 2022-06-21 10:44:20 15.12 KB
Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose) 2022-06-21 10:44:20 14.97 KB
Individualus ugdymo(si) ir pagalbos teikimo plano forma 2022-06-21 10:44:20 16.01 KB
Pagalbos mokiniui teikimo plano forma 2022-06-21 11:23:30 13.73 KB
Maksimalaus namų darbų krūvio paskirstymas savaitei 2022-06-21 10:44:20 16.13 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki vasaros atostogų pradžios liko

Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!

Twining